FCS Polska
Koszyk
Zamknij
Kontynuuj zakupy ZAMAWIAM
suma: 0,00 zł
Ulubione produkty
Lista ulubionych jest pusta.

Wybierz coś dla siebie z naszej aktualnej oferty lub zaloguj się, aby przywrócić dodane produkty do listy z poprzedniej sesji.

Szukaj
Menu

Jak wybrać pierwszą deskę surfingową - Nowy wpis na BLOGU 🌊🏄‍♂️

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FCSPOLSKA.PL

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 2. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca traktowany jak Konsument - osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywania przez nią działalności gospodarczej udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 5. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.fcspolska.pl
 6. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.fcspolska.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.
 7. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
 8. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy FCSPOLSKA.PL a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 10. 10.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://surfpeople.pl/sklep/
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy www.fcspolska.pl, działający pod adresem www.fcspolska.pl, prowadzony jest przez TWMK Jakub Urbański, ul. Mickiewicza 64/16, 01-650 Warszawa, NIP: 1181888508, REGON: 369004360, adres e-mail: [email protected], numer telefonu: 606 373 383.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego
  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego
 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: urządzenie z dostępem do internetu.
 2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa FCSPOLSKA.PL zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.fcspolska.ploraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. FCSPOLSKA.PL może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez FCSPOLSKA.PL za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię FCSPOLSKA.PL. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody FCSPOLSKA.PL.
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla FCSPOLSKA.PL,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.fcspolska.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 2. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z FCSPOLSKA.PL Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do Unii Europejskiej z wyjątkiem krajów: Cypr i Malta oraz odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
  • Firmy kurierskiej
  • Paczkomatów
  • Poczty Polskiej
 1. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówienia w magazynie po wcześniejszym ustaleniu. Koszty dostawy dostępne są pod linkiem: www.fcspolska.pl
 2. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do [_] Dni Roboczych, chyba że w trakcie składania Zamówienia Sklep poda krótszy termin. W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 3. Termin dostawy Towaru do Klienta, o którym mowa w pkt. 4 powyżej należy liczyć następująco:
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.fcspolska.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT lub paragonu.

CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
   • płatnością on-line w systemie Shoper,
   • przelewem tradycyjnym,
   • kartą płatniczą (VISA, VISA Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro)
   • za pobraniem (opcja dostępna w przypadku wysyłki towaru do Polski),
   • gotówką w przypadku odbioru osobistego.
 1. Koszty dostawy dostępne są pod linkiem: www.fcspolska.pl

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Informacje o prawie odstąpienia od umowy i reklamacjach dostępne są poniżej w sekcji ZWROTY / REKLAMACJE.
 2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 ze zm.).
 3. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę traktowanego jak Konsument. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument wskaże osobę trzecią, inną niż przewoźnik uprawnioną do objęcia Towaru, bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru przez tą osobę.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży informując Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład wysłanego pisemnie na adres: FCS POLSKA, Trenów 55, 05-080 Laski za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
 5. Klient może skorzystać ze ułatwionego procesu zwrotu produktu, przy pomocy linka na dole strony. Zwrot jest obsługiwany przez serwis furgonetka.pl. Sprzedawcy z zakładce “ZWROTY / REKLAMACJE”, jednak nie jest to obowiązkowe. W każdym przypadku Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia dostępnego na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/.
 6. Do zachowania terminu określonego w pkt. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży złożonego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę traktowanego jak Konsument, zwrócić mu dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem kosztu dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że odbierze Towar od Konsumenta lub Przedsiębiorcy traktowanego jak Konsument, Sprzedawcy przysługuje prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę traktowanego jak Konsument dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. 10.W przypadku płatności za pobraniem, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na podany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę traktowanego jak Konsument numer konta bankowego. W przypadku, gdy Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument nie poda w ramach przesyłki zwrotnej numeru konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot płatności, Sprzedawca podejmie z nim kontakt w celu ustalenia tej informacji.
 11. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument, korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy traktowanemu jak Konsument poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. 12.Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Zwracany Towar powinien zostać wysłany przez Klienta na adres: FCS POLSKA, Trenów 55, 05-080 Laski 
 13. 13. W wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. W konsekwencji, Sprzedawca nie jest zobowiązany do odebrania przesyłki odesłanej za pobraniem oraz innych przesyłek, które wiążą się dla Sprzedawcy z koniecznością spełniania świadczenia pieniężnego.
 14. 14.Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 15. 15.Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy traktowanemu jak Konsument m.in. w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.

OGÓLNE ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

 1. Reklamację można złożyć na piśmie poprzez odesłanie towaru wraz z opisem wady i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: TWMK Jakub Urbański, Trenów 55, 05-080 Laski. Reklamacje można składać również poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected] z zawarciem opisu zgłaszanej wady i zdjęć wadliwego towaru lub opisu zgłaszanego problemu.
 2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, dokładny opis towaru oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji, informację o tym, czy Klient posiada status Przedsiębiorcy traktowanego jak Konsument. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy w miarę możliwości dostarczyć dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu, kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
 3. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Klienta.
 4. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na wskazany adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie (listem poleconym) na wskazany przez Klienta adres.
 5. W każdym przypadku Klient może skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/.

REKLAMACJA NA PODSTAWIE RĘKOJMI

 1. Postanowienia niniejszego punktu dotyczą reklamacji Towarów zakupionych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę traktowanego jak Konsument do dnia 31 grudnia 2022 roku
 2. Jeżeli zakupiony Towar ma wadę fizyczną lub prawną, Sklep odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego (rękojmia).
 3. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument może:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że FCSPOLSKA.PL niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy traktowanego jak Konsument wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez FCSPOLSKA.PL albo FCSPOLSKA.PL nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad,
  • żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. FCSPOLSKA.PL jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy traktowanego jak Konsument.
 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument może zamiast zaproponowanego przez FCSPOLSKA.PL usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez FCSPOLSKA.PL. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta lub Przedsiębiorcę traktowanego jak Konsument inny sposób zaspokojenia.
 2. FCSPOLSKA.PL może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument co do wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi FCSPOLSKA.PL.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres FCSPOLSKA.PL. Koszt dostarczenia Towaru pokrywa FCSPOLSKA.PL.
 4. FCSPOLSKA.PL odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz w przypadku, gdy klient jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument, termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 5. W przypadku składania reklamacji na podstawie rękojmi zastosowanie znajdują postanowienia punktu “OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA REKLAMACJI”.

REKLAMACJA NA PODSTAWIE NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą reklamacji Towarów zakupionych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę traktowanego jak Konsument po dniu 31 grudnia 2022 roku.
 2. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży między FCSPOLSKA.PL a Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument, FCSPOLSKA.PL ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 ze zm.).
 3. FCSPOLSKA.PL nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 4. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 5. FCSPOLSKA.PL może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument żąda naprawy, lub FCSPOLSKA.PL może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę traktowanego jak Konsument jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla FCSPOLSKA.PL. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla FCSPOLSKA.PL, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową
 6. Przy ocenie nadmierności kosztów dla FCSPOLSKA.PL uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość Towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy traktowanego jak Konsument powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
 7. FCSPOLSKA.PL dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której FCSPOLSKA.PL został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę traktowanego jak Konsument o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy traktowanego jak Konsument, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi FCSPOLSKA.PL.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument udostępnia Towar podlegający naprawie lub wymianie. FCSPOLSKA.PL odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy traktowanego jak Konsument Towar na swój koszt.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 10. 10.Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  • FCSPOLSKA.PL odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową;
  • FCSPOLSKA.PL nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową;
  • brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że FCSPOLSKA.PL próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;
  • brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy;
  • z oświadczenia FCSPOLSKA.PL lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy traktowanego jak Konsument.
 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.
 2. 12. FCSPOLSKA.PL zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy traktowanemu jak Konsument kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 3. 13.Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny
 4. 14.Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę traktowanego jak Konsument wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.
 5. 15.W razie odstąpienia od Umowy Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument niezwłocznie zwraca Towar FCSPOLSKA.PL na jego koszt. FCSPOLSKA.PL zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy traktowanemu jak Konsument cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 6. 16.FCSPOLSKA.PL dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. 17.FCSPOLSKA.PL ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 8. 18.W przypadku składania reklamacji na podstawie niezgodności Towaru z Umową zastosowanie znajdują postanowienia punktu “OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA REKLAMACJI”.

REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. FCSPOLSKA.PL podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić FCSPOLSKA.PL o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: TWMK Jakub Urbański, Trenów 55, 05-080 Laski, [email protected].
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. FCSPOLSKA.PL zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 6. Darmowa wymiana nietrafionego rozmiaru pianki obowiązuje na terenie polski, jest realizowana kurierem DPD i dotyczy wyłącznie pianek zakupionych wedle sugestii obsługi lub tabeli rozmiarów. Nie dotyczy pianek kupionych w promocyjnej cenie. Proces wymiany rozpoczyna się od odebrania pianki od klienta, a następnie wysłanie nowego rozmiaru pianki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy FCSPOLSKA.PL a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy FCSPOLSKA.PL, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę FCSPOLSKA.PL.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Komisja Europejska udostępnia pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów (tzw. platforma ODR). Nie chcemy i nie mamy obowiązku uczestnictwa w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów.

 

Holder do góry
Szablon Shoper Modern 3.0™ od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium